Adatkezelési Tájékoztató

I. A Tájékoztató célja, hatálya

A Tom Solutions Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, illetve Adatkezelő), ezúton tájékoztatja a misztikusiranytu.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) kialakításakor a Szolgáltató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (a továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Grtv.) rendelkezéseit is figyelembe vette.

A Tájékoztató hatálya kiterjed a Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött információkra is.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-79040/2014.

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:

Tom Solutions Kft (1134 Budapest, Taksony utca 11-15.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-171419; adószáma: 24312288-1-41; elérhetősége: info@misztikusiranytu.hu )

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

EVOLUTIONET Kft (7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.; nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 02-09-075023; adószáma: 14992511-2-02; elérhetősége: ugyfelszolgalat@szerverzum.hu )

III. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

1.1. Online tartalomszolgáltatás

Az Adatkezelő tartalomszerkesztési, tartalomszolgáltatási tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár szerzőként, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, munkahelye, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Az adatkezelés célja: online tartalomszolgáltatás.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az adatok törlésének határideje a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

1.2. Hozzászólások a Weboldalon

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van egyes cikkekhez, bejegyzésekhez hozzászólni. A hozzászólások esetén a kezelt Személyes adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az adatok törlésének határideje a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

1.3. E-mail

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a Felhasználó a Weboldalon megadott e-mail címen kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. A kezelt Személyes adatok köre a küldő neve, e-mail címe, valamint más, önként megadott adata.

Az adatkezelés célja: a Felhasználóval való kapcsolattartás, egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése.

Szolgáltató a beérkezett e-maileket a megkeresésben hivatkozott ügy lezárásától számított legfeljebb 180 nap elteltével törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

1.4. Hírlevél feliratkozás

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelő Hírlevelére feliratkozni. A Hírlevélre történő feliratkozás esetén a kezelt Személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

Hírlevélre történő feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldését követően a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, melyre történő kattintást követően igazolható illetve erősíthető meg a feliratkozás.

Az adatkezelés célja: elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére – tájékoztatás nyújtása az aktuális cikkekről, információkról, termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról; valamint kapcsolattartás és adminisztráció a nyereményjátékokkal összefüggésben.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt (Hírlevél küldése) addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását. A hírlevélről történő leiratkozás az általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel lehetséges. Az adatok törlésének határideje a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított legfeljebb 10 munkanap.

1.5. Nyereményjátékban történő részvétel

Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) történő regisztráció során a kezelt Személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A Játékban való nyertesség esetén a kezelt adatok köre kibővül a telefonszámmal.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás és adminisztráció a Játékkal összefüggésben. Az Adatkezelő a Játékban való nyertesség esetén a nyeremények átadása, biztosítása céljából is felhasználja a nyertes Felhasználó által megadott személyes adatokat.

Az Adatkezelő a Játékban részt vevők adatainak a Játékkal összefüggésben való kezelését – a nyertes Felhasználó adatainak kivételével – a Játék lezárását követően 1 hónappal törli. Az Adatkezelő a nyertes Felhasználók adatait 1 évig nyilvántartja, s azt követően törli.

Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. A Felhasználó bármikor kérheti, hogy Játékban történő regisztrációját, valamint személyes adatait Adatkezelő törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően eleget tesz.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja

Online tartalomszolgáltatás, Hozzászólások a Weboldalon, Hírlevél feliratkozás és Nyereményjátékban történő részvétel esetén az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Online tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges tevékenységek elvégzése.

Az Online tartalomszolgáltatás keretében ill. ahhoz kapcsolódóan történő Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál.

A Felhasználó által az általa küldött e-mailekben megadott Személyes adatok kapcsán az adatok kezelésének jogalapja a szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges tevékenységek elvégzése.

Amennyiben valamely jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése alapján szükséges egyes Személyes adatok kezelése, úgy az Adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése is.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során, stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

3. Az Adatkezelés elvei, módja

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Személyes adatok az Adatkezelés céljának megszűnésével, illetve a Felhasználó kérésére törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül, az alábbi esetet leszámítva, nem adja át harmadik fél számára.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt, az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése miatt, stb. – harmadik személyek (például az illetékes hatóságok) számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását, és jogosulatlan terjesztését.

4. Adatfeldolgozás

A Személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban és a Rendeletben foglaltakkal összhangban.

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozás célja az adatok mentése ás tárolása, valamint a kapcsolattartáshoz és a hírlevél-küldéshez kapcsolódó levelezőrendszer biztosítása.

Az Adatfeldolgozók az adatok kezelése kapcsán kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az Adatfeldolgozók a Személyes adatokat a Rendelet által előírt rendelkezésekkel összhangban kezelik.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további Adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

5. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást az info@misztikusiranytu.hu e-mail címre küldött e-mailben. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. Az Adatkezelő a tájékoztatást e-mailben küldi meg a Felhasználó részére.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését, módosítását, valamint hiányos Személyes adatainak kiegészítését az info@misztikusiranytu.hu e-mail címre küldött e-mailben. Az Adatkezelő elvégzi a módosítást a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről e-mailben értesíti az érintettet.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését az info@misztikusiranytu.hu e-mail címre küldött e-mailben. A törlés megtagadható

(i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy

(ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint

(iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlés megtörténtéről, vagy a törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, a törlés megtagadása esetén megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

(i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

(ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

(iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Az Adatkezelés korlátozása iránti kérést, illetve az Adatkezelés elleni tiltakozást szintén az info@misztikusiranytu.hu e-mail címre küldött e-mailben lehet megtenni.

IV. A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

1. Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon a III. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen IV. részében írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges kis adatcsomagokat (ún. cookie-kat) elhelyezze. Mivel ezen adatok az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas adatot nem tartalmaznak, ez által ez a tevékenység nem minősül Adatkezelésnek.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ilyen adat például a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, valamint a felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a Weboldalon megnézett tartalmak.

2. Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A Szolgáltató – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – statisztikákat készít ezen adatok alapján és kielemzi ezeket az adatokat, hogy nyomon tudja követni a látogatási adatokat és meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél.

A Szolgáltató ezen – azonosításra nem alkalmas – statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak, stb.) harmadik személy részére továbbíthatja, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra is hozhatja.

Ezeket az információkat a Szolgáltató arra is használja, hogy a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, a felhasználói élményt növelje, a Weboldal minél magasabb színvonalú működését biztosítsa és a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Az ilyen adatok felhasználásának célja továbbá, hogy a Szolgáltató a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaéléseket kiszűrje.

A Szolgáltató a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információt az alábbi oldalakon talál:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu


https://www.google.hu/analytics/learn/privacy.html

3. Lehetőség a cookie-k kikapcsolására

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fentiekben írt információkat gyűjtse a Weboldal használatával összefüggésben, a Felhasználó képes törölni a cookie-kat a saját számítógépéről, illetve az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie-k beállításait.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Szolgáltató nem minden esetben tudja a Weboldal működését, a tartalmak megjelenítését és felhasználó élményét teljes értékűen biztosítani.

V. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A Szolgáltató a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

VI. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, ennek nem feleltünk meg, vagy bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, észrevétele van, kérjük, írjon nekünk az info@misztikusiranytu.hu e-mail címre.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.